Điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo sau đại học

PV.

Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017, Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/09/2017, đã quy định rõ về điều kiện cần có để cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nghị định áp dụng đối với các đối tượng là Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; và Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo Nghị định, điều kiện đào tạo sau đại học được quy định như sau:
Đối với cán bộ, công chức:
Thứ nhất, có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ hai, không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu.
Thứ ba, người được cử đi học phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.
Thứ tư, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
Đối với viên chức:
Một là, đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).
Hai là, người được cử đi học phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.
Ba là, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài các quy định nêu trên còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Nghị định 101/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.