Điều kiện để được xóa nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để tạo thuận lợi cho cơ quan Thuế trong việc hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc xác định điều kiện hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh để thống nhất thực hiện.

 Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Quảng Ninh. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Quảng Ninh. Nguồn: internet
Theo đó, Bộ Tài chính xác định rõ điều kiện đối với 3 trường hợp.

Thứ nhất, với hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện gặp khó khăn nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước ngày 172007 như: Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện di dời hoặc giải tỏa theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan Thuế đã kiểm tra, xác định đã di dời hoặc giải tỏa. Người nộp thuế thuộc trong một các trường hợp sau đây: Già yếu, thương bệnh binh hoặc bệnh hiểm nghèo (danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác) có sổ khám bệnh (sổ khám sức khỏe), xét nghiệm của cơ sở y tế, thẻ thương binh, bệnh binh hoặc tài liệu chứng minh khác.

Kết quả kinh doanh lỗ nên không thanh toán được tiền thuế nợ (đối với trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), thực hiện sổ sách kế toán theo quy định, cơ quan thuế đã kiểm tra và xác định lỗ và không có khả năng thanh toán.

Thứ hai, với hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện không có khả năng thanh toán được số tiền thuế nợ nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1/7/2007 như: Thuộc chuẩn nghèo hoặc hộ cận nghèo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Cơ quan thuế đã đôn đốc bằng văn bản hoặc thông báo nhưng người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế.

Thứ ba, về hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện ngừng kinh doanh nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1/7/2007 như: Đã có đơn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ quan thuế và cơ quan thuế đã kiểm tra và xác định thật sự ngừng kinh doanh theo quy định. Không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động kinh doanh và cơ quan Thuế đã kiểm tra, xác định không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng trường hợp đối với xã viên hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khoán phải có xác nhận của UBND hoặc văn bản đề nghị của hợp tác xã đã quản lý xã viên (ví dụ: hợp tác xã vận tải).

Trường hợp chủ hộ kinh doanh hiện không còn kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh; hộ kinh doanh chuyển đi cư trú ở nơi khác không xác định rõ nơi ở mới, chủ hộ kinh doanh đã chết, mất tích. Cơ quan thuế đã kiểm tra và đã lấy ý kiến xác nhận của UBND cấp xã cũng thuộc diện được xác định để được xóa nợ thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan Thuế căn cứ hướng dẫn này để thực hiện xóa nợ cho người nộp thuế.