Đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý NSNN và Kho bạc


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 759/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Nhà nước và kho bạc (TABMIS).

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh 755-QD-BTC.doc