Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép nhập khẩu ô tô trong trường hợp nào?

PV.

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. có quy định cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép nhập khẩu ô tô.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép nhập khẩu ô tô trong trường hợp nào? Nguồn: internet
Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép nhập khẩu ô tô trong trường hợp nào? Nguồn: internet

Theo đó, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp cho trong 08 trường hợp sau:

Một là, doanh nghiệp trả lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã được cấp;

Hai là, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

Ba là, cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

Bốn là, cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ để được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

Năm là, cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

Sáu là, không duy trì các điều kiện về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng quy định tại Nghị định này trong quá trình kinh doanh nhập khẩu ô tô;

Bảy là, không triển khai hoạt động kinh doanh trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

Tám là, không khắc phục hoàn toàn vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Theo Nghị định, việc thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trong đó, quyết định phải ghi rõ lý do thu hồi Giấy phép.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy phép cho Bộ Công Thương.

Nghị định nêu rõ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan và công bố công khai về việc tạm dừng hiệu lực, thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Đối với các trường hợp đã bị thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp có nhu cầu cấp mới Giấy phép phải thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.