Doanh nghiệp chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có bị xử phạt?

Việt Dũng

Trước thông tin một số báo đưa tin về việc doanh nghiệp trong ngành khai khoáng chưa thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tâm lý chờ đợi chính sách gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế khẳng định, khi Chính phủ chưa ban hành chính sách thì doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ quy định tại Điều 63 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì Chính phủ có phẩm quyền gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, việc gia hạn phải đảm bảo không làm điều chỉnh đến số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội phê duyệt.

Ngày 9/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trong tháng 9/2021 về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hiện nay, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến tham gia của Bộ Tài chính để hoàn thiện nội dung chính sách gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoán sản năm 2021 là ngày 31/5/2021 và ngày 31/10/2021.

Do vậy, Tổng cục Thuế cho biết khi chưa có chính sách gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản và trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ chính sách gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản thì doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản vẫn phải thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo đúng thời hạn quy định thì sẽ bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt.