Doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

PV. (t/h)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023, trong đó, quy định rõ thời hạn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp trong năm 2023.

Các doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT từ nay đến hết năm 2023.
Các doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8/2023 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2023 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5/2023 và quý I/2023; thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II/2023; thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2023; thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31/10/ 2023.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Nghị định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.