Doanh nghiệp nào phải thực hiện kiểm toán nội bộ?

PV.

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ có quy định cụ thể các loại hình doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

03 loại hình doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Nguồn: internet
03 loại hình doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Nguồn: internet

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ gồm:

Một là, công ty niêm yết.

Hai là, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ba là, doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP, các doanh nghiệp trên có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

Trong đó, việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài các doanh nghiệp bắt buộc thực hiện kiểm toán nội bộ, Nghị định khuyến khích các loại hình doanh nghiệp khác thực hiện công tác này.