Doanh nghiệp thành lập mới 8 tháng đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Huy Nguyễn

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 8 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay.

8 tháng đầu năm 2023, cả nước có 103.658 doanh nghiệp thành lập mới
8 tháng đầu năm 2023, cả nước có 103.658 doanh nghiệp thành lập mới

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giảm nhẹ

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149.400 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022.

Trong đó, riêng tháng 8/2023 có 14.047 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 135.298 tỷ đồng, tăng 17,9% về số doanh nghiệp và tăng 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Xét theo vùng kinh tế, tháng 8/2023, có 4/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Đồng bằng sông Hồng có 4.384 doanh nghiệp, (tăng 19,6%); Trung du và miền núi phía Bắc có 741 doanh nghiệp, (tăng 40,1%); Đông Nam Bộ có 6.213 doanh nghiệp, (tăng 23,6%); Đồng bằng Sông Cửu Long có 906 doanh nghiệp, (tăng 3,2%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2023 là 79.942 người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 8/2023 là 6.259 doanh nghiệp, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 8 tháng đầu năm 2023, cả nước có 103.658 doanh nghiệp thành lập mới, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 là 2.243.226 tỷ đồng (giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 969.618 tỷ đồng (giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Có 32.334 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 8 tháng đầu năm 2022 (giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.273.608 tỷ đồng (giảm 49,1% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Xét theo ngành nghề, có 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Giáo dục và đào tạo tăng 35,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 18,9%; Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 16,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 12,2%; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 10,9%; Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 7,2%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6,4%; Thông tin và truyền thông tăng 3,0%; Xây dựng tăng 2,1%.

Bên cạnh đó, có 8/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Kinh doanh bất động sản giảm 53,4%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 21,8%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 20,2%; Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,4%; Sản xuất phân phối, điện, nước, gas giảm 3,5%; Hoạt động dịch vụ khác giảm 1,4%; Khai khoáng giảm 0,8%; Vận tải kho bãi giảm 0,7%.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp thành lập mới có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 94.483 doanh nghiệp (chiếm 91,1%, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu thuộc nhóm ngành: Dịch vụ với 77.778 doanh nghiệp, chiếm 75,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,2% so với năm ngoái; Công nghiệp và Xây dựng có 24.773 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm 2022; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.107 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực, có 3/6 khu vực trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 5.227 doanh nghiệp (tăng 10,6%); khu vực Đồng bằng Sông Hồng là 33.024 doanh nghiệp, (tăng 8%); Đông Nam Bộ là 43.119 doanh nghiệp, (tăng 5,9%).

Trong khi đó, các khu vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, Đồng bằng Sông Cửu Long là 7.368 doanh nghiệp, (giảm 9%); Tây Nguyên là (2.692 doanh nghiệp, (giảm 12,9%) và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là 12.228 doanh nghiệp, (giảm 13,3%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 668.804 lao động, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm nhẹ

Cũng theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2023 là 45.742 doanh nghiệp, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (31.929 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 ngành nghề, trong đó các ngành ghi nhận tỷ lệ tăng cao nhất gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 224 doanh nghiệp, (tăng 15,5%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 422 doanh nghiệp, (tăng 9%); Thông tin và truyền thông là 923 doanh nghiệp, (tăng 4,9%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là 655 doanh nghiệp, (tăng 3,1%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 3.303 doanh nghiệp, (tăng 2,4%); Kinh doanh bất động sản là 1.721 doanh nghiệp, (tăng 2,2%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas là 764 doanh nghiệp, (tăng 2,1%); Khai khoáng là 344 doanh nghiệp, (tăng 1,5%).

Các ngành còn lại ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm gồm: Dịch vụ lưu trú và ăn uống là 2.349 doanh nghiệp, (giảm 15,0%); Hoạt động dịch vụ khác là 1.220 doanh nghiệp, (giảm 12,9%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí là 362 doanh nghiệp, (giảm 10,0%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác là 2.436 doanh nghiệp, (giảm 9,8%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 16.467 doanh nghiệp, (giảm 8,8%)…