7 tháng đầu năm 2020:

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng


Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2020, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2020, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng. Nguồn: internet
7 tháng đầu năm 2020, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng. Nguồn: internet

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, đến hết tháng 7/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.266 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6%, bồi thường 10.754 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 9.753 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 4.611 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%.

Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt 2.688 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8.6%, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 16%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.086 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 4.168 tỷ đồng.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là loại hình mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua theo luật định và được xem là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, mặt khác giúp bảo vệ tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.