Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ của DATC tăng 25%

PV.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, năm 2018, Công ty TNHH Mua bán nơ Việt Nam (DATC) đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là các hoạt động mua bán nợ, tài sản, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xử lý gần 1.500 tỷ đồng nợ phải thu

Ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung rà soát, lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, tồn đọng và khó khăn trong xử lý thu hồi nợ, tư đó tìm giải pháp khả thi nhằm xử lý dứt điểm để thu hồi vốn để tập trung vào các phương án mới. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để triên khai các phương án mua bán nợ mới có tính khả thi.

Kêt quả 6 tháng đâu năm, Công ty đã mua để xử lý gần 1.500 tỷ đồng nợ phải thu của các tô chức tín dụng, đang đàm phán để mua lại các khoản nợ của các chủ nợ với giá trị khoản nợ khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tìm kiếm phương án để mua nợ, Công ty còn tăng cường hoạt động thu nợ theo kế hoạch cam kết của khách nợ, xử lý nợ đối với các doanh nghiệp đã mua nợ. Song song với đó, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các doanh nghiệp đã khởi kiện.

Bằng sự quyết liệt đó, đã mang lại doanh thu từ hoạt động mua bán nợ cho Công ty trong 6 tháng đầu năm là 802,4 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, DATC đã xử lý, chuyển nhượng khoản đầu tư còn lại của DATC tại Công ty cho thuê tài chính ALCII.

Đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

Hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được DATC đẩy mạnh thực hiện.

Công ty tiếp tục phối hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng Công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp.

Kết quả 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 12 doanh nghiệp, với giá trị tiếp nhận là 52,3 tỷ đồng; Trong đó, tài sản là 12,2 tỷ đồng, nợ là 38 tỷ đồng, doanh nghiệp tự xử lý trước bàn giao là 2,1 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các doanh nghiệp, Công ty đã tập trung xử lý tài sản, thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ nhằm tận thu nộp ngân sách nhà nước. Kết quả 6 tháng đầu năm, doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận của Công ty đạt 3,03 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã tập trung rà soát, phân loại xử lý các khoản nợ đã tiếp nhận không có khả năng thu hôi để tiếp tục báo cáo Hội đồng xử lý nợ trình Bô Tài chính xử lý. Tăng cường việc khởi kiện để xử lý đứt điểm các trường hợp chây ỳ, kể cà việc nộp đơn đề nghị phá sản doanh nghiệp để xử lý tài sản thu hồi nợ.