Đổi mới mạnh mẽ tư duy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Việt Dũng

Sáng ngày 27/10, Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội thảo Quốc gia "Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021-2025". Hội thảo đã thu hút đựợc sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học từ các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị ở trong và ngoài Học viện.

PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo.
PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp hơn đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước, đó là:

Thứ nhất, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đồng thời, Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Học viện Tài chính cũng xác định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VI nghiên cứu, hoàn thành chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2026 và tầm nhìn 2036, phù hợp với yêu cầu giai đoạn phát triển mới mới, đưa Học viện Tài chính sớm trở thành trung tâm đào tạo tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị – kinh doanh hàng đầu cả nước, có uy tín trong khu vực, tạo ra các sản phẩm đào tạo có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

Vì vậy, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề:“Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025”. Hội thảo đã thu hút đựợc sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học từ các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị ở trong và ngoài Học viện….với hơn 80 bài tham luận từ các chi bộ của Học viện Tài chính; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính sách phát triển, Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh; Học viện Cảnh sát; và nhiều đảng viên từ các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài ngành Tài chính. Các bài tham luận đều mang hàm lượng khoa học và thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Hội thảo đã được nghe các diễn giả trình bày và cùng thảo luận về 3 chủ đề chính, đó là: "Những quan điểm cơ bản về phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Giải pháp cơ bản phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vận dụng vào thực tiễn tại Học viện Tài chính".

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cùng các nhà khoa học trong và ngoài Học viện Tài chính đã tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp về thực hiện các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đặc biệt là những chủ trương về phát triển kinh tế đất nước trong 5 năm 2021 - 2025, từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như các mục tiêu của Học viện Tài chính đã đặt ra.