Đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn nguồn ngân sách nhà nước

Trần Huyền

Theo ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), Bộ Tài chính vừa tiếp tục có văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tại Công văn số 1427/KBNN-KSC ngày 14/3/2023, số tạm ứng quá hạn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 12.603.755 triệu đồng, cao hơn so với thời điểm đến hết ngày 30/6/2022 là 9.373.204 triệu đồng.

Trong đó, các khoản tạm ứng quá hạn, khó có khả năng thu hồi do các nguyên nhân như: Ban Quản lý dự án/Chủ đầu tư giải thể; nhà thầu phá sản; dự án đình hoãn, không thực hiện là 634.488 triệu đồng. Trong số này, các bộ, cơ quan trung ương là 205.224 triệu đồng, các địa phương là 429.264 triệu đồng.

Ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết, trước tình hình trên, Bộ Tài chính đã có tiếp tục có Công văn số 3203/BTC-ĐT ngày 6/4/2023 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn nêu trên.

Theo đó, đối với các khoản tạm ứng quá hạn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương yêu cầu các chủ đầu tư phân loại các hợp đồng có dư tạm ứng quá hạn, báo cáo cụ thể thời gian quá hạn để ưu tiên xử lý, thu hồi tạm ứng. Trên cơ sở xác định rõ từng nguyên nhân cụ thể của các khoản tạm ứng quá hạn để đề xuất phương án xử lý, căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết và trách nhiệm của từng bên.

Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan trung ương yêu cầu từng chủ đầu tư các hợp đồng có phát sinh tạm ứng quá hạn có giải pháp quyết liệt để thu hồi tạm ứng, bao gồm cả biện pháp khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật về dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà nước.

Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng dự án đã thực hiện từ nhiều năm nhưng chưa thu hồi hết số vốn đã tạm ứng. Các bộ, ngành chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành, cần khẩn trương nghiệm thu khối lượng, hoàn tất thủ tục thanh toán để làm việc với Kho bạc Nhà nước thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.

Đối với số tạm ứng quá hạn chưa thu hồi của các địa phương, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh; chỉ đạo UBND cấp dưới yêu cầu cơ quan tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát số vốn tạm ứng quá hạn, báo cáo UBND cùng cấp để có biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.