Đơn giản hóa 257 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng

PV. (Tổng hợp)

Ngày 9/7/2018, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-NHNN phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đơn giản hóa 257 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng .
Đơn giản hóa 257 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng .
Theo đó, trong 257 điều kiện kinh doanh nằm trong phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước được phê duyệt thì có 84 điều kiện đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại.

Đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có 52 điều kiện; 59 điều kiện thuộc hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; 8 điều kiện thuộc lĩnh vực cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

Đồng thời, có 13 điều kiện thuộc lĩnh vực cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; 19 điều kiện hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; 12 điều kiện kinh doanh vàng, 6 điều kiện hoạt động in, đúc tiền; 4 điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa được sửa đổi trong 8 nghị định của Chính phủ và 10 thông tư, quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Cũng tại Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định, thông tư thực thi phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát để đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nội dung đơn giản hóa phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tế công tác xây dựng pháp luật tại thời điểm xây dựng văn bản.