Đơn giản hóa thủ thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực

Nguyễn Trung

Theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024, thực hiện cắt giảm một số quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, ngoại giao, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tư pháp, xây dựng, y tế, ngân hàng nhà nước, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động - thương binh và xã hội, công an, quốc phòng, giao thông vận tải.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.
Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, cắt giảm một số quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp trong 14 lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, ngoại giao, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, tư pháp, xây dựng, y tế, ngân hàng nhà nước, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động - thương binh và xã hội, công an, quốc phòng, giao thông vận tải.

Với thủ tục thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, cơ quan giải quyết TTHC sẽ thực hiện bỏ yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp từ phía cá nhân, thay bằng biện pháp cơ quan tuyển dụng chủ động yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009 (đã được sửa đổi, bổ sung) nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí xã hội và thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước.

Theo đó, sẽ sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; bổ sung quy định cơ quan tuyển dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Với thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan giải quyết TTHC sẽ bãi bỏ quy định yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết TTHC yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ; hoặc cá nhân được xuất trình Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID nhằm tiết kiệm thời gian chi phí, tạo thuận lợi cho cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, sẽ sửa đổi khoản 2 Điều 7 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Với thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước, cơ quan giải quyết TTHC chịu trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi người dân thực hiện thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

Bên cạnh đó, sẽ bổ sung quy định cụ thể về cách thức thực hiện thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; bổ sung quy định về bộ phận tạo thành TTHC thực hiện theo cách thức điện tử.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 Luật Nuôi con nuôi. Bên cạnh đó, bổ sung quy định cụ thể về cách thức thực hiện thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; bổ sung quy định về bộ phận tạo thành TTHC thực hiện theo cách thức điện tử tại Luật Nuôi con nuôi, hoặc Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Với thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi/hình thức xét hồ sơ, sẽ bỏ "Phiếu Lý lịch tư pháp" trong thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức thi/hình thức xét hồ sơ. Theo đó, sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016…