Dự kiến chương trình Phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo Thương

Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, Phiên họp lần thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10/4/2022 và bế mạc vào ngày 12/4/2023. Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 11 nội dung, trong đó, sẽ cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Theo Văn phòng Quốc hội, tại Phiên họp lần thứ 22, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV; về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Đồng thời, cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024; Cho ý kiến về phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Song song với việc xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; và xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.