Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững:

Được phân bổ bổ sung 73.300 triệu đồng

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 73.300 triệu đồng kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, trong 73.300 triệu đồng kinh phí sự nghiệp năm 2016 này sẽ phân bổ bổ sung 59.000 triệu đồng cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để thực hiện các dự án: Chương trình 30a, Hỗ trợ phát triển sản xuất, Nhân rộng mô hình giảm nghèo, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Đồng thời phân bổ 14.300 triệu đồng cho các địa phương để thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc quản lý và sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thông báo cụ thể số kinh phí bổ sung cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện.