Eximbank hủy tiếp đại hội cổ đông bất thường chiều ngày 30/6

Theo Thùy Vinh/tinnhanhchungkhoan.vn

Chiều ngày 30/6, Eximbank tiến hành đại hội cổ đông bất thường, nhưng đến 2h30, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 51,92%, không đủ 65% như quy định, nên phải hủy đại hội.

Phòng giao dịch của Eximbank.
Phòng giao dịch của Eximbank.

Sở dĩ Eximbank phải tiến hành ĐHCĐ bất thường do năm 2019 Ngân hàng chưa thể tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên và nhiều lần phải hủy. 

Theo thư kiến nghị của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) nắm 15% vốn tại Eximbank, SMBC đã nhiều lần đề xuất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bàn về một số vấn đề của Ngân hàng nhưng chưa được giải quyết. 

Ngày 26/08/2019, SMBC đã có văn bản yêu cầu Eximbank tổ chức ĐHCĐ bất thường để xem xét cắt giảm quy mô HĐQT và việc từ chức của ông Yasuhiro Saitoh khỏi vị trí Thành viên HĐQT Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các Ủy ban của HĐQT.

Cụ thể, SMBC đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 11 người xuống còn 7 người và ông Yasuhiro Saitoh cũng sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT.

Đến ngày 28/4/2020, nhóm cổ đông SMBC tiếp tục gửi kiến nghị thư yêu cầu Eximbank phải tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua các vấn đề đã được nêu tại thư ngày 26/8/2019 chứ không thể được quyết định thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Giống như nhiều lần trước đó, nhiều cổ đông của Eximbank đến tham dự ĐHCĐ Ngân hàng buộc phải ra về sớm.
Giống như nhiều lần trước đó, nhiều cổ đông của Eximbank đến tham dự ĐHCĐ Ngân hàng buộc phải ra về sớm.

Tại kiến nghị thư này, phía SMBC cho biết, việc tổ chức ĐHCĐ bất thường mà SMBC yêu cầu thuộc vể năm tài chính 2019 nhưng chưa được giải quyết và bị trì hoãn trong thời gian dài. Do đó, việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường để giải quyết các vấn đề này là nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết xong vấn đề của năm tài chính 2019 trước khi chuyển qua xem xét vấn đề năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 là điều cần thiết.

Phía SMBC khẳng định, với những quy định hiện hành của pháp luật tại Việt Nam và Điều lệ Eximbank, không có trường hợp nào HĐQT Eximbank có quyền từ chối kiến nghị của SMBC và phải đưa nội dung kiến nghị đó vào dự thảo của ĐHCĐ thường niên, thế nhưng trên thực tế những kiến nghị này chưa từng được đưa vào dự thảo Đại hội, thậm chí còn bị từ chối bởi HĐQT.

SMBC cho rằng, quyền xem xét bỏ phiếu về các vấn đề mà cổ đông muốn thảo luận trong chương trình họp đã bị vi phạm. Tuy nhiên, ĐHCĐ bất thường của Eximbank lại bất thành.

Sáng ngày 30/6/2020, Eximbank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, nhưng tính đến 9 giờ 37 phút ngày 30/6/2020, số cổ đông tham dự là 133 cổ đông, đại diện cho 215.598.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.