Giá dự thầu có gồm cả chi phí dự phòng?

Theo chinhphu.vn

Công ty cổ phần liên doanh Việt – Tiệp dự thầu gói thầu theo hình thức hợp đồng trọn gói. Giá dự thầu bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng (dự phòng trượt giá, dự phòng khối lượng).

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Sau khi tổ tư vấn chấm thầu, Công ty được mời tham gia thương thảo. Trong quá trình thương thảo, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cắt bỏ phần chi phí dự phòng trong giá dự thầu vì hợp đồng trọn gói là hợp đồng theo đơn giá cố định nên không có trượt giá, còn chi phí dự phòng khối lượng chỉ được sử dụng khi có khối lượng phát sinh. Trường hợp khi công trình có phát sinh khối lượng và được phê duyệt thì hai bên mới sử dụng chi phí dự phòng khối lượng này để thanh toán.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần liên doanh Việt – Tiệp hỏi, chủ đầu tư thực hiện như vậy trái với quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá; giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.

Theo hướng dẫn tại Mục 14.3 Chương I và Mẫu số 5 Chương IV Mầu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Nhà thầu phải tính toán các chi phí nêu trên và phân bổ vào trong giá dự thầu.

Đối với trường hợp của Công ty, khi tham dự thầu nhà thầu phải chào giá dự thầu theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu đã chào giá dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và quy định nêu trên thì việc trong quá trình thương thảo, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cắt bỏ phần chi phí dự phòng trong giá dự thầu mà nhà thầu đã tính toán, phân bổ vào giá dự thầu là không phù hợp với quy định nêu trên.