Giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc nộp dần tiền nợ thuế

Theo gdt.gov.vn

(Tài chính) Nhằm giúp người nộp thuế nắm vững những chính sách và quy định của Nhà nước trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nộp dần tiền nợ thuế, FinancePlus.vn tập hợp một số tài liệu dưới dạng hỏi – đáp về những vấn đề băn khoăn của người dân liên quan đến luật thuế này.

Xin hỏi doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế trong thời hạn bao lâu và cần phải có điều kiện gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 32 Thông tư tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:  Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ tối đa không quá 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Cơ quan thuế đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhưng người nộp thuế không có khả năng nộp đủ trong một lần số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế.

2. Có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng. Bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

3. Thư bảo lãnh của bên bảo lãnh với cơ quan thuế liên quan (bên nhận bảo lãnh) phải cam kết sẽ thực hiện nộp thay toàn bộ tiền thuế được bảo lãnh cho người nộp thuế ngay khi người nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

4. Người nộp thuế phải cam kết chia đều số tiền thuế được bảo lãnh để nộp dần theo tháng, chậm nhất vào ngày cuối tháng.

Theo quy định hiện hành, trong trường hợp nào thì người nộp thuế được nộp dần tiền nợ thuế?

Căn cứ khoản 1, Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ: Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Người nộp thuế phải thực hiện cam kết chia đều số tiền nợ để nộp dần tiền thuế theo tháng.

Theo quy định hiện hành, người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ có trách nhiệm gì?

Căn cứ khoản 2, Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ thì Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ có trách nhiệm sau:

- Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày trên số tiền thuế chậm nộp;

- Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp đã cam kết.

- Trường hợp người nộp thuế vi phạm cam kết về tiến độ nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo mức 0,05% trên ngày được nộp dần và tiền chậm nộp theo mức 0,07% trên ngày tính trên số tiền chậm nộp kể từ thời điểm vi phạm cam kết về tiến độ nộp dần tiền thuế nợ.