Giải đáp quy định thẩm quyền duyệt kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

PV. (Tổng hợp)

Mới đây, Bộ Tài chính đã giải đáp cụ thể những nôị dung vướng mắc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La liên quan đến quy định thẩm quyền duyệt kế hoạch chọn nhà thầu mua sắm tài sản công.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La được Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp, phân quyền việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 cho các đơn vị thuộc Sở. Sở đã ra quyết định giao dự toán và loại chương - loại khoản cho đơn vị thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đề nghị giải đáp, việc triển khai nhiệm vụ mua sắm tài sản công các đơn vị thuộc Sở, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Về những nội dung vướng mắc mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La quan tâm, Bộ Tài chính cho biết, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương; trừ trường hợp người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định mua sắm tài sản (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Bộ Tài chính nêu rõ, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp mình theo quy định.

Như vậy, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, không phải trên cơ sở phân cấp, phân quyền việc phân bổ dự toán ngân sách.

Do đó, đề nghị đơn vị căn cứ quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản ở địa phương mình, của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.