Giải đáp về chính sách hóa đơn chứng từ

Theo tapchithue.vn

Trả lời Công văn số Công văn số 936/CV ghi ngày 12/11/2018 của Công ty CP đầu tư địa ốc Hải Đăng hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hóa đơn, ngày 29/11/2018 Cục Thuế TP. Hà Nội có Công văn 78963/CT-TTHT như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Căn cứ Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng.”

- Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

"... Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đểcho, biếu, tặng, trao đổi trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nộibộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

- Căn cứ Quyết định 3926/UBND-ĐT ngày 30/6/2016 của UBND TP. Hà Nội về việc cống hóa mương Mai Dịch - Phú Đô, quận Nam Từ Liêm: "1. Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Hải Đăng ứng vốn triển khai thực hiện, chi phí được đối trừ vào tiền sử dụng đất của Dự án Hải Đăng City ..."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty được UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ thực hiện công trình cống hóa mương thoát nước Phú Đô đoạn qua Dự án Hải Đăng City, chi phí thực hiện được đối trừ vào tiền sử dụng đất của Dự án Hải Đăng City theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND TP. Hà Nội thì:

- Đối với giá trị công trình hoàn thành bàn giao mà Công ty được đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của Dự án Hải Đăng City, Công ty phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định;

- Khi nghiệm thu, bàn giao công trình, Công ty lập hóa đơn theo quy định, thông tin người mua hàng trên hóa đơn là UBND TP. Hà Nội hoặc đơn vị được UBND TP. Hà Nội ủy quyền về nội dung thông tin người mua hàng, Đề nghị Công ty trao đổi với Văn phòng UBND TP. Hà Nội hoặc Sở Tài chính để xác định thông tin chính xác.