Tỉnh Hậu Giang:

Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 50%

Theo Kỳ Anh/Báo Hậu Giang

Tính đến ngày 30/8, tổng khối lượng thực hiện đạt 50,56% (thấp hơn 7,38% so với cùng kỳ). Giá trị giải ngân đạt khoảng 50% (thấp hơn 7,8% so với cùng kỳ). Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân trên 46%; vốn Trung ương giải ngân đạt 54,11%.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư quyết liệt, phấn đấu đến cuối tháng 9  giải ngân vốn đạt 70%. Ảnh: Kỳ Anh
UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư quyết liệt, phấn đấu đến cuối tháng 9 giải ngân vốn đạt 70%. Ảnh: Kỳ Anh

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tính đến nay trên 2.900 tỉ đồng. Trong đó, vốn phân bổ chi tiết cho các dự án trên 2.200 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/8, tổng khối lượng thực hiện đạt 50,56% (thấp hơn 7,38% so với cùng kỳ). Giá trị giải ngân đạt khoảng 50% (thấp hơn 7,8% so với cùng kỳ). Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân trên 46%; vốn Trung ương giải ngân đạt 54,11%.

Đối với kế hoạch vốn do các sở, ban, ngành tỉnh quản lý, giải ngân đạt 50,41% kế hoạch. Trong tổng số 23 đơn vị chủ đầu tư cấp tỉnh, có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, 3 đơn vị có tỷ lệ từ 40% đến dưới 60%, 7 đơn vị dưới 40%; đặc biệt có 4 đơn vị chưa giải ngân.

Đối với kế hoạch vốn do các địa phương quản lý, giải ngân đạt trên 49%. Trong tổng số 8 đơn vị cấp huyện được giao kế hoạch, 4 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, 3 đơn vị có tỷ lệ từ 40% đến dưới 60%, 1 đơn vị dưới 40%. Đối với nguồn vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 đạt thấp, tỷ lệ mới đạt trên 43%.

Như vậy, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kéo dài cho thấy tỷ lệ giải ngân chung đạt thấp. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng qua chỉ tăng khoảng 8%.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư quyết liệt, phấn đấu đến cuối tháng 9/2021 giải ngân vốn đạt 70%; đến cuối tháng 12-2021 tỷ lệ giải ngân đạt từ 95-100% nguồn vốn năm 2021. Các chủ đầu tăng tốc, tăng tiến độ trên từng công trình và phải đảm bảo chất lượng công trình.