Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt gần 304.220 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến hết 31/1/2017, kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2016 hiện đã đạt 304.219,4 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2017 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017…

Thông tin từ Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 1/2017 cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) 2016 ước đến hết ngày 31/01/2017 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là 304.219,4 tỷ đồng, đạt 89,8% so với kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao, số vốn giải ngân cao hơn về số tuyệt đối nhưng thấp hơn về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2015 (lũy kế vốn đầu tư giải ngân đến ngày 31/01/2016 là 292.746,3 tỷ đồng, đạt 92,8% kế hoạch vốn năm 2015).

Trong đó, giải ngân các nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 257.586,6 tỷ đồng, đạt 90,2% kế hoạch, nguồn vốn khác là 46.632,8 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch. Trong số vốn giải ngân của các nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì giải ngân vốn đầu tư XDCB là 221.718,9 tỷ đồng đạt 95,5% kế hoạch, giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ là 30.074,2 tỷ đồng, đạt 67,2% kế hoạch, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 5.793,5 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch vốn.

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB 2017, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/01/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước đạt 8.150 tỷ đồng, đạt 2,6% so với kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 (dự kiến kế hoạch Nhà nước giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 311.192,6 tỷ đồng).

Trong đó: Nguồn Chính phủ giao giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,2% kế hoạch (bao gồm: vốn XDCB giải ngân là 5.700 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch nhà nước giao; vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trình mục tiêu chưa giao kế hoạch vốn nên chưa thực hiện giải ngân); Nguồn vốn khác giải ngân là 2.450 tỷ đồng, đạt 5,1% kế hoạch năm Kho bạc Nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính.