Giải quyết hoàn thuế VAT không quá 40 ngày

PV.

Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/0216, Thông tư 99/2016/TT-BTC về hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/6/2016 đưa ra các hướng dẫn cụ thể, tạo sự minh bạch trong quản lý và thuận lợi cho doanh nghiệp.


Theo đó, điểm nhấn được doanh nghiệp quan tâm là thời hạn giải quyết việc hoàn thuế đã có sự cải cách, rõ ràng. Cụ thể, thời hạn giải quyết việc hoàn thuế giá trị gia tăng được Bộ Tài chính quy định:

Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp, hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do cơ quan thuế chuyển đến.

Với các quy định cụ thể về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế giá trị gia tăng trên đã tạo sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý thuế, đồng thời tạo sự chủ động cho nguời nộp thuế.