Hà Nội: 1.384 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng trong tháng 7/2016

PV.

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 của Cục Thống kê TP. Hà Nội, tín dụng ngân hàng trên địa bàn Thủ đô tháng 7/2016 đã có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015.

Hà Nội: 1.384 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng trong tháng 7/2016.
Hà Nội: 1.384 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng trong tháng 7/2016.

Theo đó, về hoạt động huy động vốn, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng. Tháng 7 ước đạt 1.568 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so tháng trước và tăng 6,3% so tháng 12/2015.

Tiền gửi đạt 1.474 tỷ đồng chiếm 94% trong tổng vốn huy động, tăng
1,8% so tháng trước và 6,5% so tháng 12 năm trước.

Chia theo cơ cấu tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm đạt 577 tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 7,6% so tháng 12/2015; tiền gửi thanh toán đạt 897 tỷ đồng tăng 2,2% và 5,8%).

Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động bằng tiền đồng Việt Nam chiếm 77,9%.

Về hoạt động tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn Thành phố tháng 7 ước đạt 1.384 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 11,8% so tháng 12 năm trước.

Dư nợ cho vay đạt 1.035 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,8% trong tổng dư nợ, tăng 1,8% so tháng trước và 11,2% so tháng 12 năm trước.

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 2,4% so tháng trước và tăng 10% so tháng 12/2015; dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 1,3% và 12,2%.