Hải quan Bình Dương triển khai Ngày Pháp luật

PV.

Ngày 29/8/2023 Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan Việt Nam năm 2023 trong toàn đơn vị.

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương triển khai các nội dung sau: Rà soát  các bất cập, các nội dung không còn phù  hợp thực tiễn trong chính sách, văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, các nội quy, quy chế làm việc của đơn vị... để kiến nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc thay thế. Trong đó, chú trọng góp ý, bổ sung, rà soát các Nghị định, Thông tư cụ thể sau: Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Kiến nghị, đề xuất cải cách hành chính nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khấu.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp qua các hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực như thông qua các câu lạc bộ, các chi hiệp hội, báo đài, website Cục, mail, điện thoại, tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi...

Lồng ghép vào các buổi Hội nghị đối thoại, tọa đàm để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản hướng dẫn mới liên quan đến thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp biết, hiểu và phối hợp tốt với cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục. Đồng thời, cùng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp để kiến nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Thường xuyên cập nhật các bộ thủ tục hành chính đang còn hiệu lực trên website Cục, niêm yết công khai trên bảng thông báo tại các đơn vị làm thủ tục hải quan để cộng đồng doanh nghiệp kịp thời tiếp cận, cập nhật và thực hiện thủ tục hải quan.

Tổ chức tập huấn, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức nội dung các chính sách, văn bản mới để kịp thời nắm bắt, thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan thông qua các Tổ chuyên gia, mạng Cloud Office, website Cục...

Tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tăng cường giải đáp các vướng mắc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tích cực thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để kiến nghị sửa đổi nhằm đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong thực thi pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thống kê, công bố, cập nhật và công khai thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định, đầy đủ, chính xác, đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính, tránh trường hợp đề ra các thủ tục hành chính ngoài quy định nhằm trục lợi cá nhân, cục bộ.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị như sử dụng Seal định vị điện tử, máy soi Container, hệ thống họp trực tuyến... để tăng tính công khai, minh bạch, đồng thời rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm thời gian đi lại, giảm thiểu các chi phí phát sinh.

Cục Hải quan Bình Dương Triển khai Kế hoạch Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày Pháp luật Hải quan Việt Nam năm 2023 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan, tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp.

Bảo đảm các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật hải quan, các quy chế quy trình nghiệp vụ hải quan và bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hải quan.

Hình thức phổ biến, tuyên truyền phải phù hợp từng nhóm đối tượng để đạt hiệu quả cao, đồng thời phải thực hiện liên tục, đa chiều nhằm thu nhận thông tin phản hồi từ từng nhóm đối tượng và nâng cao nhận thức của cán bộ công chức của Cục Hải quan Bình Dương nhằm nắm bắt kịp thời, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, hỗ trợ pháp lý, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.