Hải quan Quảng Ninh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Xuân Hương

Ngày 18/11/2016, Cục Hải quan Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 7/11/2016 của Bộ Tài chính.

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa
Cán bộ Hải quan Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hàng hóa


Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa; duy trì và phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ kiểm tra đột xuất tại các đơn vị để kiểm tra, nhắc nhở kịp thời các trường hợp chưa chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và người dân đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao.

Cục Hải quan Quảng Ninh đặc biệt nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, trục lợi, tham nhũng hoặc nhận lợi ích bất hợp pháp khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, nội dung việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và quan trọng, thường xuyên của đơn vị. Cá nhân, tập thể thực hiện tốt được khen thưởng, biểu dương kịp thời; ngược lại cá nhân, tập thể sai phạm sẽ nghiêm khắc xử lý.

Hải quan Quảng Ninh cũng đang nghiên cứu, rà soát, hệ thống lại quy định hiện nay có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính để đưa quy định này vào trong Quy chế văn hóa công sở hảiq uan áp dụng đối với công chức, người lao động tại Cục Hải quan Quảng Ninh trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Trước đó, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2016, thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đến các nội dung: công tác cán bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ. 

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; 

Thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thuế, hải quan.

Với những vị trí công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, Bộ Tài chính yêu cầu phải không ngừng thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ, bộ phận có trách nhiệm giải quyết. 

Bố trí công chức, viên chức có năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao, tôn trọng, tận tụy giải quyết vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường thanh kiểm tra công vụ và có giải pháp để khách hàng, người dân chấm điểm đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức.

Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong toàn ngành để đánh giá việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ đối với các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, giải quyết hồ sơ hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp.