Hải quan Thanh Hóa thực hiện cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Hà

Ngay sau khi Công văn số 2135/TCHQ-VP ngày 31/3/2020 của Tổng cục Hải quan về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành, cùng ngày Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khánh đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa thực hiện các biện pháp phòng chống dich.

Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng khi đến làm thủ tục hải quan
Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng khi đến làm thủ tục hải quan

Ngay sau khi Tổng cục Hải quan có Công văn gửi các đơn vị về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khành đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quyết liệt triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ quan trọng.

Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện phun thuốc khử trùng, phòng dịch tại trụ sở cơ quan
Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện phun thuốc khử trùng, phòng dịch tại trụ sở cơ quan

Theo đó, Cục trưởng Vũ Văn Khánh yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng; Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/3/2019 của Bộ Tài chính;

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Công văn số 2135/TCHQ-VP ngày 31/3/2020 của Tổng cục Hải quan; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn Tỉnh không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng; hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn và của Cục về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua..

Đặc biệt, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Để đảm bảo công tác quản lý hải quan được thông suốt, phục vụ tốt các doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc đảm bảo bố trí công chức, người lao động thực hiện những công việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 như: Thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; Điều tra chống buôn lậu và gian lận thương mại; Duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống hỗ trợ người sử dụng.

Ngoài các công việc nêu trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị như: trực cơ quan; xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu… mới đến làm việc tại công sở; các công việc khác được thực hiện trực tuyến và phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được thường xuyên và thông suốt. Số lượng công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức tối thiểu.

Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 33/QĐ-HQTH ngày 03/02/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa phải làm việc tại trụ sở của đơn vị mình. Các thành viên của Ban Chỉ đạo nếu vắng mặt tại trụ sởlàm việc của đơn vị mình phải báo cáo đồng chí Cục trưởng, đồng ý mới được vắng mặt tại trụ sở đơn vị.

Riêng đối với các Chi cục Hải quan cửa khẩu, được giao quản lý cửa khẩu đường bộ; Thủ trưởng các Chi cục Hải quan cửa khẩu có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục cho công chức di chuyển để thực hiện nhiệm vụ.

Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phòng chống dịch, Cục trưởng Vũ Văn Khánh chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc căn cứ tình hình của đơn vị mình (diễn biến của dịch Covid-19 tại nơi đóng trụ sở; chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở; đặc thù độc lập/chung của các phòng làm việc…); căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2 tại công văn này để chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thông suốt, không ách tắc trong công việc và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, báo cáo danh sách công chức, người lao động trong đơn vị mình được phân công trực, làm việc tại trụ sở và được phân công thực hiện xử lý công việc trực tuyến tại nhà (làm việc tại cơ quan kết hợp với làm việc tại nhà) trên mạng nội bộ về Cục.

Xây dựng kịch bản và phương án phòng, chống dịch để đảm bảo các hoạt động của đơn vị mình được thường xuyên liên tục. Đặc biệt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đơn vị không có lãnh đạo (cấp Phòng, Chi cục và tương đương; cấp Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu) trực, làm việc; các bộ phận chuyên môn không có người trực, làm việc do cùng bị nhiễm Covid-19 hoặc cùng bị cách ly. Hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp trong Ban lãnh đạo các đơn vị; tăng cường làm việc trên môi trường mạng và các thiết bị điện tử.

Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình; tổ chức kiểm tra định kỳ hàng ngày hoặc đột xuất để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của cấp trên.

Các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm đảm bảo hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; Tiếp nhận hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) xác định các hệ thống, chức năng của hệ thống thông tin phải làm việc trực tiếp và có thể làm việc trực tuyến qua Internet trong ngày 01/4/2020; Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân làm việc từ xa qua mạng Internet trước ngày 05/4/2020. 

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phối hợp với Phòng Nghiệp vụ triển khai làm việc trực tuyến tại đơn vị không để xảy ra tồn đọng, chậm muộn công việc được giao.

Văn phòng Cục Hải quan Thanh Hóa có trách nhiệmn chủ trì thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở Cục; các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục phối hợp thực hiện; Dự kiến kịch bản các cấp độ lây nhiễm tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc có trụ sở riêng, xây dựng quy trình ứng phó đối với từng kịch bản; Dự trù và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất kỹ thuật…để thực hiện quy trình ứng phó đối với từng kịch bản.

Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc làm việc tại trụ sở Cục, căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn của Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị tổ chức làm việc trực tuyến và phân công công chức, người lao động trực, làm việc trực tiếp tại trụ sở theo nhu cầu công việc thực tế đảm bảo đúng tiến độ các kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao.

Cùng với đó, văn phòng; Phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra; Phòng Nghiệp vụ; Đội Kiểm soát Hải quan thường xuyên bố trí cán bộ, công chức trực tại trụ sở Cục để giải quyết công việc...

Với phương châm "chống dịch như chống giặc", thời gian quan Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về phòng, chống dịch.