Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2438/QĐ - BTC công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Hai thủ tục đó là: Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa; Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán.

Trình tự thực hiện với hai thủ tục trên như sau: Người nộp thuế thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp; Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của người nộp thuế: Trường hợp hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xóa nợ thuế hoặc thông báo không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện xóa nợ thuế.

Việc thực hiện các thủ tục này không mất lệ phí.