Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo Lê Thảo/vks.angiang.gov.vn

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Với tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, với luận điệu đanh thép của Bản Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 02/9/1945, lịch sử dân tộc Việt Nam đã sang trang mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc. Đến tận hôm nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tinh thần yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nêu cao, giữ gìn và phát huy ngày càng lớn mạnh. Hằng năm cứ đến khoảng nửa tháng 8, tinh thần ấy lại ngút cao hơn bao giờ hết.

Cách mạng Tháng Tám là bước nhảy vọt vĩ đại, đánh dấu cuộc biến đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nó phá tan xiềng xích nô lệ của phát xít Nhật và ách thống trị của thực dân Pháp, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại xuyên suốt lịch sử dân tộc… Từ tiền đề đó, ngày 02/9/1945 đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đây là mô hình Nhà nước kiểu mới, đưa Nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa, bị sự thống trị hà khắc của chính quyền thực dân - phong kiến xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một nước tự do và độc lập. Đây còn là bước tiến khởi đầu, mở ra thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, mở đầu cho những thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1
Cách mạng Tháng Tám thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Ảnh tư liệu
Kết tinh của Cách mạng Tháng Tám được đánh dấu bằng Bản Tuyên ngôn Độc lập trong ngày 02/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới.
Không chỉ vậy, Tuyên ngôn Độc lập còn là cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và nhân dân thế giới, vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! ... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Điều ấy có thể khẳng định rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh tư liệu
Tuyên ngôn Độc lập ra đời đã đánh dấu thắng lợi trong gần một thế kỷ của dân tộc Việt Nam kiên cường chống thực dân và phong kiến, thắng lợi của khát vọng tự do và độc lập. Thực tế lịch sử đã chứng minh, từ đó về sau, với tư cách là người chủ thật sự của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn nhận: “Sự kiện 02/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập và xác lập nền Dân chủ Cộng hoà không chỉ chấm dứt chế độ đô hộ của phát xít, của thực dân Pháp mà chấm dứt luôn cả chế độ phong kiến. Sự kiện này đưa đất nước Việt Nam sang một thời kỳ lịch sử mới với nền tảng là nền dân chủ cộng hòa để từ sức mạnh của quốc gia độc lập ấy, chúng ta tiếp tục những cuộc kháng chiến giữ nước để bảo vệ thành quả cách mạng”.

73 đã đi năm qua nhưng giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 mang lại đã, đang và sẽ mãi là động lực, sức mạnh tinh thần cho dân tộc, Nhân dân ta trên chặng đường xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong đường lối của Đảng sẽ là ngọn cờ đầu, tiếp tục soi sáng sự nghiệp đổi mới của đất nước trong thời đại mới nhằm xây dựng nền kinh tế mới, phát triển theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”để tinh thần, ý chí cách mạng của cha ông ta trong “thời chiến” sáng mãi trong “thời bình” ngày hôm nay.