Vang mãi hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Anh Quang

Với tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, của Tuyên ngôn Độc lập 2/9, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác phát huy và làm cho ngày càng lớn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập  khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 - Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 - Ảnh: Tư liệu

Cách đây 72 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn Độc lập 2/9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Và cũng bắt đầu từ Tuyên ngôn Độc lập 2/9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Những giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang lại đã, đang và mãi là động lực, là sức mạnh tinh thần cho dân tộc ta, nhân dân ta trên chặng đường xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

72 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Suốt 72 năm qua, với tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, của Tuyên ngôn Độc lập 2/9, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta từ thế hệ này sang thế hệ khác phát huy và làm cho ngày càng lớn mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vững bước tiến lên, giành những thắng lợi vĩ đại, từ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đến những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước sau hơn 30 năm đổi mới.

Những giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mang lại đã, đang và mãi là động lực, là sức mạnh tinh thần cho dân tộc ta, nhân dân ta trên chặng đường xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, giờ là lúc toàn dân tộc đoàn kết, phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 để làm nên kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đất nước phát triển giàu mạnh và hội nhập quốc tế.