Hết quý I/2020, Quỹ BOG kết dư 4.958,420 tỷ đồng


Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I/2020. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020): 4.958,420 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I/2020. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020): 4.958,420 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2019: 2.779,815 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020): 2.370,298 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020): 194,453 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2020: 2,763 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2020: 3 triệu đồng;

Tính đến thời điểm 31/3/2020, trong tổng số 30 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, chỉ còn 04 doanh nghiệp có số dư Quỹ BOG Quý I/2020 bị âm quỹ. Trong 26 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 2.296,967 tỷ đồng.