Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 2.779 tỷ đồng

PV.

Bộ Tài chính chính thức công bố Quỹ bình ổn giá xăng dầu trích lập quý 4 năm 2019 đạt 2.779 tỷ đồng và tổng số sử dụng trong quý là 520 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2019 (tại ngày 31/12) đã đạt 2.779.
Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý 4 năm 2019 (tại ngày 31/12) đã đạt 2.779.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 4/2019.

Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết quý 1/2019, số dư Quỹ bình ổn giá đã âm 620 tỷ đồng và lũy kế sang quý 2 tiếp tục âm 499 tỷ đồng, sang tới quý 3 Quỹ này đã tích lũy số dư dương và đạt 2.019 tỷ đồng.

Về tình hình biến động Quỹ trong quý 4 năm 2019, cụ thể tổng số trích lập vào Quỹ là 1.278 tỷ đồng, trong đó giá trị sử dụng là 520 tỷ đồng, theo đó khi cộng lãi phát sinh số dư Quỹ bình ổn giá tại ngày 31/12 đã đạt 2.779 tỷ đồng.