Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thế nào?


Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp cùng địa bàn và hộ kinh doanh thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh; đồng thời có trách nhiệm rà soát đối chiếu nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, đôn đốc hộ kinh doanh hoành thành nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Nguồn: internet
Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn các cục thuế về việc chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NÐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện  hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Để xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh và chuyển nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, sau khi nhận được giao dịch hoàn thành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của hệ thống đăng ký kinh doanh truyền sang, hệ thống thông tin thuế tự động cập nhật mã số thuế (bao gồm mã số thuế 10 số và các mã số thuế 13 số) về trạng thái 03 “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” với lý do 21 “chuyển đổi  hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Theo Tổng cục Thuế, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mã số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc). Tuy nhiên, mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế yêu cầu, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp cùng địa bàn và hộ kinh doanh thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh; đồng thời có trách nhiệm rà soát đối chiếu nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, đôn đốc hộ kinh doanh hoành thành nghĩa vụ thuế.

Được biết, trong tháng 3/2019, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp một số chức năng của ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của  hộ kinh doanh và chuyển/nhận nghĩa vụ thuế. Trong tháng 7/2019, Tổng cục Thuế nâng cấp chức năng để cơ quan thuế lập thông báo về việc hộ kinh doanh đã chuyển lên doanh nghiệp trên ứng dụng và cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.