Hộ kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn điện tử cần điều kiện gì?

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử thì liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo lộ trình của cơ quan Thuế.

Hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Ảnh: Internet.
Hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Ảnh: Internet.

Theo hướng dẫn của cơ quan Thuế, hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn (không bao gồm trường hợp sử dụng hoá đơn theo từng lần phát sinh) phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai kể từ ngày 1/1/2022. Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử thì liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn theo lộ trình của cơ quan Thuế.

Trường hợp hộ khoán, hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh cần hoá đơn giao cho khách hàng thì đề nghị cơ quan Thuế cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh. Hoá đơn do cơ quan Thuế cấp là hoá đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan Thuế.

Theo hướng dẫn, hộ kinh doanh để áp dụng được hóa đơn điện tử (không bao gồm hộ khoán, hộ từng lần phát sinh) cần có email, chữ ký số (được cấp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực) và máy tính kết nối internet hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế) hoặc trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (đối với trường hợp hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thuộc diện được miễn phí dịch vụ hoá đơn trong 12 tháng).

Trường hợp hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng hoá đơn nhưng chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì có thể tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy cho đến hết ngày 30/6/2022 và phải gửi Tờ khai dữ liệu hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra Mẫu số 03/DL-HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP kể từ kỳ khai thuế tháng 1/quý I năm 2022 đến hết kỳ khai thuế tháng 6/quý II năm 2022.

Riêng trường hợp hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ nhưng chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì kể từ ngày 1/7/2022 có thể được tiếp tục sử dụng hoá đơn giấy tối đa là 12 tháng. Thời gian tối đa 12 tháng được tính 1 lần kể từ ngày 1/7/2022 (đối với hộ kinh doanh đang hoạt động trước ngày 1/7/2022) và kể từ thời điểm mới thành lập (đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1/7/2022).