Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng

PV.

Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với nhiều nội dung quy định cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển, trong đó có các quy định về việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều 8 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định cụ thể, trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm DNNVV.

DNNVV được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

DNNVV được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV.

Theo đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV.

Việc bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của DNNVV. Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết; không được từ chối bảo lãnh cho DNNVV đủ điều kiện được bảo lãnh.

Bên cạnh các quy định về hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Luật Hỗ trợ DNNVV cũng có nhiều nội dung khác liên quan đến các vấn đề hỗ trợ chung cho DNNVV như hỗ trợ thuế, kế toán; mặt bằng sản xuất; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực…

Đặc biệt, Luật Hỗ trợ DNNVV dành có nhiều quy định liên quan đến việc hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…