Hoàn thiện thể chế, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập

PV. (Tổng hợp)

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tại buổi làm việc với Bộ Tài chính chiều ngày 21/6 về những nội dung liên quan đến đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

Phó Thủ tướng chỉ đạo, thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc sắp xếp lại hệ thống ĐVSNCL - một trong 5 trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Trước đó vào năm 2011, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 37 về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. Tới năm 2015, Chính phủ tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của ĐVSNCL khi ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để triển khai kết luận của Trung ương.

Vào tháng 10/2017, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp và ban hành một nghị quyết về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, các cơ quan Trung ương chắt lọc các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 16 để xây dựng đề án mới.

Bàn về các quan điểm chỉ đạo lớn về lĩnh vực này tại Nghị quyết số 11 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính gắn với cơ chế đánh giá độc lập; Thực hiện xã hội hóa tối đa các dịch vụ công, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường.

Đồng thời, phải tiếp tục đổi mới quá trình này, tìm kiếm nội dung đổi mới hơn nữa, để sắp xếp đơn vị, tinh giản biên chế, hình thành các ĐVSNCL đủ lớn, có thực lực đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của xã hội và quan trọng hơn hết là nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công, giảm gánh nặng cho ngân sách và tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan cần làm rõ việc phân loại các ĐVSNCL theo tiêu chí tự chủ, tự chịu trách nhiệm (coi trọng tiêu chí tự chủ tài chính) theo định hướng mạnh mẽ hơn, đầy đủ hơn, để đơn vị tự chủ càng cao thì thẩm quyền càng lớn theo mức độ tự chủ.

Về việc xây dựng danh mục ĐVSNCL sử dụng ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ tính pháp lý và tính hiệu quả trong thực hiện, đồng thời nêu rõ các bất cập trong triển khai để kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi.

Đồng thời, làm rõ phương thức đầu tư và cấp phát của ngân sách Nhà nước cho ĐVSNCL: “Đã đặt hàng được những chỗ nào, giao nhiệm vụ như thế nào, làm rõ các bất cập hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, gắn giao nhiệm vụ với giao kinh phí của mỗi đơn vị và cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên ra sao?”, Phó Thủ tướng nêu vấn đề với các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan làm rõ đề xuất ưu đãi thuế đối với lĩnh vực sự nghiệp công để tạo điều kiện cho các đơn vị đẩy nhanh quá trình tự chủ; Rà soát lại các loại phí đã chuyển sang cơ chế giá, theo đúng bản chất của giá cả dịch vụ công...