Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

HỒ DUY LINH

(Tài chính) Trong những năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN), nhiệm vụ chính trị của ngành ở địa phương, KBNN Vĩnh Long không ngừng phấn đấu và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những kết quả nổi bật đạt được đó là triển khai thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

KBNN Vĩnh Long thực hiện văn minh, lịch sự trong giao dịch với khách hàng. Nguồn: internet
KBNN Vĩnh Long thực hiện văn minh, lịch sự trong giao dịch với khách hàng. Nguồn: internet

KBNN Vĩnh Long có 84 đảng viên chiếm tỷ lệ 52,83% tổng số cán bộ công chức (CBCC), trong đó tại Văn phòng KBNN tỉnh 30 đảng viên – 07 KBNN huyện thị 54 đảng viên. Đây là nhân tố quyết định cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có được kết quả đáng tự hào trong 04 năm (2007-2010). Phát huy những kết quả đạt được, KBNN Vĩnh Long tiếp tục triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011-2013 với những công việc cụ thể như sau:

Về tổ chức triển khai các chuyên đề hàng năm

Trong hai năm 2011- 2012, căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, KBNN Vĩnh Long đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch học tập với chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; kết hợp triển khai chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc Bác; chuyên đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, Là văn minh”, gắn với tác phẩm “Đường Cách mệnh” của Bác.

Năm 2013, thực hiện nội dung chỉ đạo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 05/9/2011 của tỉnh ủy Vĩnh Long, Quy định số 101-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

KBNN Vĩnh Long đã tổ chức thực hiện tốt học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đạt được mục tiêu đề ra làm cho cấp ủy Đảng, đảng viên và CBCC trong toàn đơn vị nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của hệ thống KBNN trong năm 2013.

Kết quả triển khai được 05 cuộc có trên 775 lượt cán bộ đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 100% tổng số đảng viên và CBCC quần chúng tham dự, được các Phòng nghiệp vụ tại Văn phòng KBNN tỉnh và các KBNN huyện thực hiện nghiêm túc. Đưa việc kể các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đảng, sinh hoạt đoàn thể. Nhờ làm tốt công tác triển khai quán triệt từng yêu cầu mục đích kế hoạch thực hiện của từng chuyên đề một cách cụ thể đến từng cán bộ đảng viên và công chức trong toàn đơn vị, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, trong mọi hoạt động của từng đoàn thể KBNN Vĩnh Long. Đồng thời tạo được đổi mới trong nhận thức và tinh thần tự giác, trung thực, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của KBNN Vĩnh Long, của từng cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo từng đoàn thể đến lãnh đạo từng phòng nghiệp vụ, từng đảng viên trong Chi bộ (nhất là đối với lãnh đạo phòng nghiệp vụ trẻ, công chức mới vào ngành…) trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, cũng như các hoạt động của đơn vị…

Xây dựng các chuẩn mực của tập thể cá nhân theo các chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên cơ sở nội dung chuyên đề đã học tập, dựa vào quy chế quy định của ngành, lãnh đạo KBNN Vĩnh Long đã ban hành bộ chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức HCM gồm: 4 Chuẩn mực của tập thể: (1) Chấp hành triệt để nội quy, quy chế cấp uỷ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể, nhất là các quy định về các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; (2) Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, điều hành, và tổ chức thực hiện theo hướng cải cách hành chính: công khai dân chủ trong cơ quan; minh bạch các quy trình nghiệp của các bộ phận giao dịch, sắp xếp bố trí phân công công việc khoa học, hợp lý theo quan điểm “giải quyết nhanh, đúng quy trình, đúng pháp luật”; (3) Thực hiện các tiêu chí nội dung thi đua về văn minh công sở, văn hoá nghề kho bạc, xây dựng tác phong giao tiếp lịch sự với khách hàng, phục vụ khách hành vô điều kiện theo nguyên tắc “trọng khách hàng, gần khách hàng và có trách nhiệm với khách hàng”; (4) Tổ chức định kỳ (6 tháng, năm) lấy ý kiến đóng góp của khách hàng góp ý về qui trình nghiệp vụ và thái độ giao tiếp của cán bộ công chức với tinh thần cầu thi; Quy định 6 chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ công chức Kho bạc: (1) Có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, không xa hoa, đua đòi, chạy theo vật chất; (2) Công tâm trung thực trong công việc; (3) Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; (4) Tuyệt đối phục tùng sự phân công của lãnh đạo; (5)đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần hợp tác phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp; (6)Học tập để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, phương pháp làm việc theo luật pháp, có tính khoa học và sáng tạo đạt hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Các quy định chuẩn mực tập thể, cá nhân này được phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện đến tất cả các đơn vị phòng nghiệp vụ - các KBNN huyện thị trực thuộc, đồng thời chi bộ phối hợp cùng Lãnh đạo cơ quan lãnh đạo điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định đưa vào thực hiện theo tinh thần các chuẩn mực trên.

Phương pháp tổ chức thực hiện triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đảng viên, cán bộ công chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các chuẩn mực để tu dưỡng, rèn luyện nội dung hàng năm gắn với nhiệm vụ của cơ quan và quy chế trách nhiệm của cá nhân. Phân công một uỷ viên phụ trách và giúp Cấp uỷ trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chuẩn mực theo định kỳ, sơ kết; tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng,rút kinh nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. kết hợp với kể các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, nhằm nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác.

Cấp uỷ cơ sở thường xuyên kiểm tra cán bộ đảng viên,công chức viết thu hoạch, theo các chuẩn mực đã đề ra, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu của bản thân. Đặc biệt chú trọng công tác tự phê bình và phê đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, lấy ý kiến quần chúng nơi cán bộ, đảng viên cư trú để tổng hợp ý kiến, lấy hiệu quả công việc để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và đưa việc làm theo đi vào chiều sâu.

Định kỳ cấp uỷ có kế hoạch sơ kết, tổng kết, phát hiện và kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến của những tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Kết quả của việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đến hết năm 2012, Chi bộ được công nhận Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liên tục có 17/18 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. KBNN Vĩnh Long được Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua và tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba cho 3 tập thể và 3 cá nhân, hàng năm trên 90% công chức trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 lượt cá nhân xuất sắc và đề nghị cấp trên ghi nhận và khen thưởng.

Đối với tập thể 100% đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các chuẩn mực, chấp hành triệt để nội quy, quy chế của cơ quan, chi bộ và các tổ chức đoàn thể góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nghị quyết của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể hàng năm. Đối với CBCC, đảng viên tất cả đều rèn luyện tốt để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không hiếu danh, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đơn vị tổng kết 2 năm (2011- 2012) học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã xét và ra quyết định biểu dương khen thưởng cho 8 tập thể phòng thuộc KBNN và 54 CBCC và Đảng viên, trong đó có 35 lượt đảng viên, 19 CBCC trong công tác học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% đảng viên, CBCC đóng góp đầy đủ các quỹ hoạt động xã hội từ thiện, nghĩa tình do các đoàn thể và cấp trên phát động với số tiền 105 triệu đồng, ngoài ra còn có 27 lượt CBCC tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ những kết quả trên, KBNN Vĩnh Long được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là một trong 2 tập thể xuất sắc của Tỉnh đi dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03-  CT/TW của Bộ Chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 17/5/2013 và được Ban tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen, Tỉnh ủy biểu dương một cá nhân và Đảng ủy khối các cơ quan tặng giấy khen cho một cá nhân.

Riêng trong năm 2013, qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 đạt được một số kết quả rõ nét như: Đối với CBCC, đã đăng ký học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhất là đảng viên là lãnh đạo từ cấp phòng trở lên đều không ngừng tự rèn luyện để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm trung thực trong công việc; luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật - tinh thần trách nhiệm tận tụy trong thực thi công vụ. Luôn cần, kiệm, chí công vô tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, giàu lòng hy sinh, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị…. Tác phong lịch sư, thái độ niềm nở, tận tình trong giải quyết công việc luôn kịp thời - đúng quy định, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phương pháp làm việc theo luật pháp, có tính khoa học và sáng tạo đạt hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc ngày một nhiều nhưng biên chế không tăng trong điều kiện thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng hệ thống ISO 9001:2008.

Xây dựng KBNN Vĩnh Long thành khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm có hiệu quả (trong 10 tháng đầu năm thực hiện triệt để tiết kiệm kinh phí chi tiêu nội bộ đơn vị với số tiền là 884 triệu đồng); thực hiện “Văn minh văn hóa nghề Kho bạc” đạt mục tiêu “Kho bạc phục vụ vô điều kiện” với phong cách giao tiếp lịch sự đúng mực, đúng thời gian các quy trình thủ tục của đề án 30 đảm bảo tiêu chuẩn quản lý chất lượng hệ thống ISO 9001:2008 (hàng quý từng đơn vị đều đạt mục tiêu chất lượng đề ra, kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 2013 góp ý về qui trình nghiệp vụ và thái độ giao tiếp của cán bộ công chức đều đạt yêu cầu và tốt không có trường hợp không hài lòng, trong giao dịch có 35.326/35.337 hồ sơ trả kết quả sớm và đúng, đạt 99,96% hồ sơ tiếp nhận, các trường hợp trả hồ sơ trễ đều có lý do không thuộc lỗi chủ quan của công chức nghiệp vụ, không có trường hợp hồ sơ tồn đọng, kiểm soát các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB đã từ chối thanh toán 178 khoản chi không hợp pháp, hợp lệ, tiết kiệm cho NSNN trên 5 tỷ 642 triệu đồng.

 Cán bộ làm công tác kho quỹ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, trung thực trong mọi công việc, liêm khiết tận tụy, biểu hiện trong 10 tháng đầu năm đã trả lại tiền thừa 90 món với số tiền 72,208 triệu đồng...) Điểm nổi bật là từng công chức KBNN Vĩnh Long luôn sẵn sàn tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của khách hàng thái độ chân tình, tinh thần cầu thị; để thực hiện ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn cải cách hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng hệ thống ISO 9001: 2008 vào từng lĩnh vực chuyên môn, thực hiện phân công công việc công chức nghiệp vụ khoa học, hợp lý: Thực hiện nghiêm túc ngày làm việc 8 giờ có năng suất, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, hoạt động thể thao và công tác xã hội từ thiện…góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch của ngành nghị quyết của chi bộ, và các tổ chức đoàn thể năm 2013 (Hội Cựu chiến binh, chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn xuất sắc năm 2013)

Đối với CBCC, nhất là đảng viên là lãnh đạo tư cấp phòng trở lên đều không ngừng tự rèn luyện để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm trung thực trong công việc; luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật - tinh thần trách nhiệm tận tụy trong thực thi công vụ; luôn cần, kiệm, chí công vô tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, giàu lòng hy sinh, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị… Tác phong lịch sự, thái độ niềm nở, tận tình trong giải quyết công việc luôn kịp thời - đúng quy định, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày một nhiều nhưng biên chế không tăng trong điều kiện thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng hệ thống ISO 9001:2008; 100% CBCC tham gia phong trào các hội đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp phát động, mỗi cán bộ, công chức tham gia ít nhất một môn thể thao sau giờ làm việc, thực hiện tốt tiêu chí bình xét phong trào xây dựng nếp sống văn minh cho cán bộ công chức theo chỉ thị 01/TU của Tỉnh Ủy. Nổi bật là tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện với số tiền đóng góp trên 110 triệu đồng và có 9 lượt CBCC tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong thời gian tới, KBNN Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để việc này sẽ là việc làm thường xuyên của từng tập thể, cá nhân từ trong học tập, trong sinh hoạt và trong công tác nhằm góp phần thiết thực hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã đề ra; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và xây dựng KBNN Vĩnh Long là đơn vị vững mạnh.

Bài đăng trên Tạp chí Quản lý Ngân quỹ số 1+2-2014