Hơn 12.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Thu An

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, cả nước hiện có 12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.
12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Qua kết nối, chia sẻ dữ liệu, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 74,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 587 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến nay, BHXH Hà Nội và Hà Nam đã triển khai thí điểm việc tiếp nhận và giải quyết 12.455 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; tiếp nhận 502 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Liên quan tới giải quyết trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 60.115 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.