HOSE cảnh báo 4 cổ phiếu lỗ năm 2009

Theo Stox.vn

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, 4 cổ phiếu BAS, FBT, PVT bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/02/2010 vì lợi nhuận sau thuế năm 2009 âm.

Cụ thể, ANV – Công ty cổ phần Nam Việt: Công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2009, trong đó tính riêng trong quý IV/2009 ANV đã lỗ 101,7 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận sau thuế âm 101,8 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2009, lợi nhuận sau thuế của ANV âm trên 176,3 tỷ đồng, giảm 274 tỷ so với mức 97,7 tỷ đồng của năm 2008.

Theo thống kê cho thấy, 05 quý gần đây chỉ có 01 quý lãi là quý III/2009 với mức lãi chỉ có 4,8 tỷ đồng và là Công ty lỗ lớn nhất trên toàn thị trường.

BAS - Công ty cổ phần BASA: Trong quý IV/2009, do giá vốn hàng bán cộng với chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAS lỗ 1,61 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 1,34 tỷ đồng, có được mức lợi nhuận này là do có khoản lợi nhuận khác đạt trên 3,05 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lũy kế cả năm 2009, BAS cũng chỉ đạt được 86 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 3,73 tỷ đồng.

FBT - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre: Năm 2009, FBT thu về 14,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính. Tuy nhiên các khoản chi phí Công ty phải trả trong năm đều cao hơn so với cùng kỳ khiến cho lợi nhuận thuần năm 2009 FBT lỗ 89,5 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý IV lỗ 12,3 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2009,  tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của FBT âm hơn 87 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm là âm 87,066 tỷ đồng, trong khi đó năm 2008 Công ty lãi 8,8 tỷ đồng.

PVT - Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí: Lợi nhuận sau thuế năm 2009 của PVT bị lỗ 20,8 tỷ đồng do phải trả khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 29,8 tỷ đồng. Trong đó PVT bị lỗ 45,9 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, các khoản chi phí đều tăng cao so với cùng kỳ khiến cho lợi nhuận năm 2009 của PVT giảm mạnh.

Tuy nhiên do lợi ích của cổ đông thiểu số là -28,5 tỷ nên lợi ích cổ đông công ty mẹ vẫn lãi 7,68 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, cổ phiếu ANV giảm 3% và đóng cửa ở mức giá 15.000 đồng/cp; BAS cũng giảm 2,9% xuống mức 13.600 đồng/cp, tuy nhiên cổ phiếu FBT tăng 0,8% lên 13.300 đồng/cp và PVT cũng đóng cửa ở mức giá 12.900 đồng/cp, tăng 0,8%.