Thông tư số 28/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương


(Tài chính) Ngày 25/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

Thông tư này hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/4/2014.

Mời download nội dung Thông tư: Thông tư số 28-2014-TT-BTC.doc