Thông tư số 61/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước


(Tài chính) Ngày 12/5, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc.

Tài khoản của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được mở tại Kho bạc Nhà nước là tổ hợp tài khoản kế toán bao gồm mã tài khoản tự nhiên được kết hợp với các đoạn mã khác do Bộ Tài chính quy định trong Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc ban hành theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính; trong đó, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách là mã bắt buộc dùng để phân biệt tài khoản của từng đơn vị, tổ chức khác nhau.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 61-2014-TT-BTC.doc