Thông tư số 12/2023/TT-BTC:

Hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước


Ngày 10/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 12/2023/BTC-TT