Thông tư 51/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế


Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư, thời hạn để cục thuế kiểm tra đối chiếu thông tin và xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được rút ngắn từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đại lý thuế nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:
+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (thực hiện theo Mẫu 01A ban hành kèm theo Thông tư này).
+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế).
+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).
(So với quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký đã bỏ mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế)...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 51/2017/TT-BTC.