Thông tư số 138/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số


Ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC về hướng dẫn khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định nội dung về đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thông tư quy định cụ thể:
- Mức chi hoa hồng đại lý sẽ do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định;
- Đảm bảo nguyên tắc tối đa không vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn doanh nghiệp chi ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số như sau:
- Doanh nghiệp thực hiện chi ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017.
- Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý đã thanh toán theo ủy quyền...
Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/02/2018 và áp dụng từ năm tài chính 2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 138/2017/TT-BTC.