Thông tư số 24/2019/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ


Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Thông tư gồm 7 điều, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các doanh nghiệp cấp 2, cấp 3, cấp 4 do doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/6/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 24/2019/TT-BTC.