Hướng dẫn mức thu, nộp phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Hân Nguyễn

Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị sớm ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với phí thẩm định các đồ án quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thu, nộp, quản lý và sử dụng loại phí này.

Đề nghị cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị với Bộ Xây dựng để tổng hợp, xây dựng Đề án thu phí gửi Bộ Tài chính.
Đề nghị cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị với Bộ Xây dựng để tổng hợp, xây dựng Đề án thu phí gửi Bộ Tài chính.

Theo đó, cử tri tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, việc thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch đang tạm thời thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng phí này như thế nào lại chưa có hướng dẫn cụ thể.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính cho biết, tại điểm 3.2 mục II Phần A Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định “phí thẩm định các đồ án quy hoạch” thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các Bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí quy định: "Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: Tiếp nhận đề nghị của tổ chức thu phí, lệ phí thuộc quản lý ngành, lĩnh vực quản lý, thẩm định và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định thu phí, lệ phí; Trường hợp khoản phí, lệ phí có nhiều tổ chức cùng thực hiện thu hoặc các cơ quan địa phương thực hiện thu (không ban hành văn bản riêng cho từng tổ chức thu phí, lệ phí), thì giao đơn vị chức năng xây dựng đề án trình bộ thẩm định và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định thu phí, lệ phí”.

Căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã có 05 công văn đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng đề án thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch, gửi Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định thu phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí (gửi kèm các công văn: Số 14045/BTC-CST ngày 14/11/2018, số 9819/BTC-CST ngày 21/8/2019, số 5258/BTC-CST ngày 20/5/2021, số 7602/BTC-CST ngày 12/7/2021 và số 10961/BTC-CST ngày 23/9/2021). Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng chưa đề xuất phương án thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị với Bộ Xây dựng, để Bộ Xây dựng tổng hợp, xây dựng Đề án thu phí gửi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thu phí theo quy định.