Bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

PV.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1993/QĐ-BTC ngày 29/9/2022 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài chính.

Tại Kế hoạch này, Bộ Tài chính đặt mục tiêu bảo đảm kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới sau khi được duyệt; hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Bộ Tài chính đề ra như sau: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Theo đó, phấn đấu có ít nhất 1 lãnh đạo Bộ là nữ; phấn đấu 50% các đơn vị có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt 30% trở lên thì có lãnh đạo đơn vị là nữ; phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng cán bộ nữ từ 25% trở lên...

Kế hoạch này cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tế công tác bình đẳng giới của Bộ Tài chính giai đoạn 2021-­2030. Đồng thời, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong triển khai các nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.