Thông tư số 111/2015/TT-BTC :

Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước


Ngày 28/7/2015, Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Theo Thông tư, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các điều khoản, điều kiện của trái phiếu. Cụ thểm về kỳ hạn, tín phiếu kho bạc có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần; trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có các kỳ hạn chuẩn là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm.

Về mệnh giá, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng...

Mời xem Thông tư: thong_tu_111-2015_OPEJ.docx