Thông tư số 111/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước


Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Thông tư gồm 7 chương, 37 điều, kèm theo 11 phụ lục, hướng dẫn chi tiết việc phát hành, thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hành, thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính chỉ định thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư này, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các nhà tạo lập thị trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành và thanh toán gốc, lãi công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế các văn bản hướng dẫn sau đây:

- Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính;

- Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNN ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Khoản 2 Điều 2; Khoản 1 Điều 3; Khoản 3 Điều 3, Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 7/02/2018 của Bộ Tài chính...

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 111/2018/TT-BTC.